dambrelis/lūpinė arfa/jew's harp


Ideologija, stilius, propoganda, mintis

Moderatoriai: mFungus, Xynus, DoHm, moderators

Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 200

Užsiregistravo: 08 Vas 2008 11:45 pm

Miestas: under the milky way tonight...

Standartinė 29 Rgs 2008 01:35 am

dambrelis/lūpinė arfa/jew's harp

taigi, jau nuo pat vaikystës þavëjaus ðituo instrumentu (http://www.youtube.com/watch?v=MnMXzCGN ... re=related), o dabar taip susiklostë aplinkybës (vietos ir laiko), kad tas mano susiþavëjimas vël iðkilo á pavirðiø, ir neduoda man ramybës.
Taigi, gal kas þinote, kur Lietuvoje galëèiau ásigyti toká dalykëlá.
P.S. ebay'juje jau nusiþiûrëjau, bet gal, sakau, èia kas nors matë, tad bûtø paprasèiau ásigyt.
Paveikslėlis
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 64

Užsiregistravo: 15 Kov 2008 09:29 pm

Miestas: Vilnius

Standartinė 29 Rgs 2008 07:38 am

Muzikos faktorius, tamsta. Nėra jie brangūs, yra visokių tenais. po 20 man atrodo lietuviškų....
TU priklausai gravitacijai...
Vartotojo avataras

blabbermouth
blabbermouth

Pranešimai: 1230

Užsiregistravo: 07 Rgp 2006 09:18 am

Miestas: Vilnius

Standartinė 29 Rgs 2008 09:44 am

jo as paskutini karta pries daugiau nei metus pirkau tamstoje... nusipirkau C tonacijos dambrauska :D Dvacokas :)
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 121

Užsiregistravo: 04 Rgs 2007 03:11 am

Standartinė 30 Rgs 2008 02:52 pm

jo teisingai reikia prasichekint muzikos parduotuves, ten tu dambreliu kiek tik nori. Tik nevisi yra kokybiski, kuo geriau jis itemtas tuo didesni ir ilgesni garsa gali pasiekti. skirtingi garsai isgaunami puciant ir traukiant ora. pamegink. puikus instrumentelis
alabama jûra
Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 306

Užsiregistravo: 05 Kov 2008 12:26 pm

Miestas: Kernave- vln

Standartinė 30 Rgs 2008 03:06 pm

smaragde..=]
KeliAm
Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 248

Užsiregistravo: 24 Bal 2007 11:34 am

Miestas: Vilnius

Standartinė 30 Rgs 2008 09:27 pm

gal kas numanot kokia kaina mazdaug? :D
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 64

Užsiregistravo: 15 Kov 2008 09:29 pm

Miestas: Vilnius

Standartinė 30 Rgs 2008 10:12 pm

20 lietuviškų.
TU priklausai gravitacijai...
Vartotojo avataras

Advanced user
Advanced user

Pranešimai: 165

Užsiregistravo: 10 Spa 2006 12:03 pm

Miestas: Vilnius

Standartinė 01 Spa 2008 01:55 pm

Re: dambrelis/lūpinė arfa/jew's harp

kasgeriatasdega rašė:taigi, jau nuo pat vaikystės žavėjaus šituo instrumentu (http://www.youtube.com/watch?v=MnMXzCGN ... re=related), o dabar taip susiklostė aplinkybės (vietos ir laiko), kad tas mano susižavėjimas vėl iškilo į paviršių, ir neduoda man ramybės.
Taigi, gal kas žinote, kur Lietuvoje galėčiau įsigyti tokį dalykėlį.
P.S. ebay'juje jau nusižiūrėjau, bet gal, sakau, čia kas nors matė, tad būtų paprasčiau įsigyt.


Taip pat yra Smaragdo Mieste!!! Kaina nuo 13 Lt...

In Lak'ech.. :)
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 28

Užsiregistravo: 10 Spa 2008 10:26 am

Standartinė 10 Spa 2008 10:35 am

Sveiki!

Aš taip pat žaviuosi dambreliu. Jau kelis metus groju ir galiu atsakyti į daugelį klausimų apie šį instrumentą. Lietuvoje apart muzikos prekėse parduodamų Austriškųjų dar žinau du meistrus, gaminančius šį instrumentą: Albertas Bartašius ir Germanas. Albertas tikras tradicijų saugotojas. Daro labai gerus dambrelius, kaina nuo 50 Lt (kontaktus duočiau). Germanas - jaunasis eksperimentatorius, daro įdomius dambrelius ne tik išvaizda bet ir savybėmis, kaina nuo 30 lt. Jo dambrelių galima nusipirkti Vilniuje muzikos prekių parduotuvėje, kuri randasi tarp europos ir vcupo, arba vėl gi - kontaktus duočiau.
Kviečiu visus susidomėjusius prisijungti prie mūsų "būrelio" google groupse. Čia keičiamės nuorodom, nuomonės, tariamės dėl pasigrojimų. Dar yra toks projektas "Dambras". Jame dalyvauti galii bet kas grojantis dambreliu. Tai ne grupė, tai labiau improvizacijų projektas.
Vartotojo avataras

blabbermouth
blabbermouth

Pranešimai: 697

Užsiregistravo: 19 Spa 2007 02:33 am

Miestas: In the middle of nowhere

Standartinė 10 Spa 2008 11:08 am

net save atradau beziuredamas "dambra" :lol:
o seip linksmas instrumentelis tas bandūrėlis :)
ॐ To fathom Hell or soar angelic,
just take a pinch of psychedelic. ॐ
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 28

Užsiregistravo: 10 Spa 2008 10:26 am

Standartinė 10 Spa 2008 01:19 pm

:) tai gal pasidalintum kokiais savo video ar audio įrašais?
Vartotojo avataras

blabbermouth
blabbermouth

Pranešimai: 697

Užsiregistravo: 19 Spa 2007 02:33 am

Miestas: In the middle of nowhere

Standartinė 10 Spa 2008 03:57 pm

savo nieko neturiu :? :)
ॐ To fathom Hell or soar angelic,
just take a pinch of psychedelic. ॐ
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 28

Užsiregistravo: 10 Spa 2008 10:26 am

Standartinė 24 Spa 2008 03:17 pm

maniškiai:

http://hk.youtube.com/watch?v=RHKimjfBuOE

http://hk.youtube.com/watch?v=QWasckB5O9I

Beje, jei neturi savų tai nereiškia, kad negali turėti - įrašyk. Įdomu gi ;)
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 28

Užsiregistravo: 10 Spa 2008 10:26 am

Standartinė 15 Gru 2008 05:02 pm

Būčiau dėkingas, jei kas radęs laiko užpildytų:

http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=17642

Ačiū!
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 28

Užsiregistravo: 10 Spa 2008 10:26 am

Standartinė 29 Kov 2009 03:25 pm

Visagine gyvena meistras, kuris gamina ypatingus dambrelius. Jø iðskirtinumas - unikalume. Jei ðio meistro papraðytumëte padaryti jums dambrelá, jis já darytø medituodamas jus. Ne papraðytas, tiesiog, jo manymu - taip teisingiau. Juk reik pajust kokiam þmogui darai "tranzo-maðinà". Bet net ir darydamas "eilinius" (net lieþuvis nesiverèia jø taip vadinti, ypaè pamëginus) pabandæs þmogus pripaþins, kad nuo Pasvalieèio skiriasi dainingumu. Gal ne tokie ðaiþûs, bet overtonais turtingesni. Neseniai jais pamëgino prekiauti muz. prekiø parduotuvëje (esanèioje prieðais europà, po havaii dviraèiø parduotuve). Rekomenduoju net negavæs uþ tai mokesèio. Kainos - nuo 40 lt (prisiminkite, kad tiek pat kainuoja ðtampuoti,austriðki). O norëdami susisiekti su meistru - raðykite man PM, duosiu jo tel.nr...

Dar pridësiu tokià istorijà: vienas bièiulis susisiekë su meistru, kad tas jam pagamintø dambrelá, kuriuo grojant vaizdas drebëtø(taip, meistriukas mëgsta eksperimentuoti, tad atviras bet kokioms idëjoms). Padarë, davë pamëginti në nepaëmæs pinigø... Draugui nepatiko(nes gavosi duslokas, netinkamas maivytis prieð draugus), nieko nemokëjæs graþino, tad dabar að "drebinu pasaulá" :) Nes instrumentas tikrai neeilinis, vos uþkliudþius vibracijos tiek persiduoda á akis, kad viskas, kà matai - dreba!!! :)
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 61

Užsiregistravo: 14 Kov 2009 05:53 pm

Standartinė 29 Kov 2009 03:31 pm

Buvom susimate prie centrinio pashto praejta penktadieni, kai :drunken: sklido akordiono melodijos ir skraide kamuoliukai. Jau tada papasakojes mums, galingai sudominai...
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 28

Užsiregistravo: 10 Spa 2008 10:26 am

Standartinė 29 Kov 2009 03:33 pm

hehehe!!!! Ten ne að buvau, bet tema - verta milijono!!! :)
Vartotojo avataras

Intermediat user
Intermediat user

Pranešimai: 61

Užsiregistravo: 14 Kov 2009 05:53 pm

Standartinė 29 Kov 2009 03:36 pm

:clown:
Na panashus dambrelis pas ta zmogu buvo, ir pagrojo jis irgi puikiai, tikrai jautiesi vibracines bangos. Beto berods pasakojo jis irgi apie meistra + dave Simui dar kontaktus kazkokius...
Vartotojo avataras

Registered user
Registered  user

Pranešimai: 28

Užsiregistravo: 10 Spa 2008 10:26 am

Standartinė 29 Kov 2009 05:27 pm

toks, kaip maniskiame paveiksliuke - darytas Pasvalieèio meistro. Musiet kas ið praeitø metø MJR. ðiaip, að nesu ðaliðkas - kad ir kurio meistro kontaktus davë - verta susisiekti. Nes rankomis darytø niekas në nelygina su ðtampofkëm. Beje, jei kontaktai Pasvalieèio - galiu sutaupyti laiko. Turiu jo brolio tel. vilniuje :) Na, vienþo: jei kas norëtø nedidelës ekskursijos po dambreliø padsaulá - raðykite. Turiu tikrai nemaþà kolekcijà ir kiekvienà ne tik parodysiu-pagrosiu, bet ir papasakosiu "legendà" :) T.y. parodysiu ir pasvalieèio ir visaginieèio, ir japoniðkà, ir jakutiðkà, ir koncertiná ir buitiná... Jei tik parodysit susidomëjimà - padarysiu pristatymà.
Kitas

Grįžti į Blevyzgos / Spam

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007